terminal运行如下命令即可解决:

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys <PUBKEY>

用key替换,然后运行更新,

sudo apt-get update